Το Κ.Ε.Α.Α.Π.

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Υποδομές

Το ΚΕΚ Κ.Ε.Α.Α.Π. Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2 στεγάζεται σε κτίριο της Π.Ε. Πρέβεζας.

Διαθέτει πλήρη και σύγχρονη κτιριακή υποδομή με δομές κατάρτισης οι οποίες πληρούν τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Το συνολικό εμβαδόν των δομών είναι 208 τ.μ. στα οποία συμπεριλαμβάνονται 1 αίθουσα διδασκαλίας και 1 αίθουσα πληροφορικής συνολικής δυναμικότητας 50 καταρτιζόμενων, καθώς και χώροι διοικητικών υπηρεσιών.

Οι δομές κατάρτισης καλύπτουν συνεχώς με νέα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά μέσα, τις δυνατότητες που προκύπτουν στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Το Κ.Ε.Α.Α.Π.

Το ΚΕΚ Κ.Ε.Α.Α.Π. Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2 λειτουργεί από το 1996 με σκοπό την υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης που απευθύνονται σε άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων.

Είναι αδειοδοτημένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης τύπου 2 από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ).

Στη μακρόχρονη διαδρομή του το ΚΕΚ Κ.Ε.Α.Α.Π. Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2 έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία στις ακόλουθες δράσεις:

 • Υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Άνεργων, Εργαζόμενων, Αυτοαπασχολούμενων και ατόμων που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

♦ Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας

♦ Τουρισμός

♦ Διοίκηση Επιχειρήσεων

♦ Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις

♦ Επιχειρηματικότητα

♦ Παιδαγωγικά – Εκπαίδευση

♦ Περιβάλλον & Αειφορία

♦ Τεχνικά – Τεχνολογία

♦ Υγεία

♦ Πολιτισμός

 • Εκπόνηση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών πακέτων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων - πελατών μας
 • Συμμετοχή σε Ολοκληρωμένα Προγράμματα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
 • Εκπόνηση Ερευνών και Μελετών
 • Παροχή Συμβουλευτικής σε άτομα που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες
 • Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

Αποστολή

Βασικό στόχο έχει τη παροχή μιας πλήρους επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και την ενίσχυση παρεμβάσεων υπέρ των νέων ανέργων, των άνεργων γυναικών, των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, των μακροχρόνια ανέργων αλλά και του ενεργού δυναμικού της περιοχής.

Αποστολή του Κ.Ε.Κ. είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, μέσα από ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές λύσεις, που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας καθώς και η επαγγελματική αποκατάσταση των καταρτιζομένων.

Η παροχή ενός φάσματος ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανάπτυξης σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, της αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα στη βάση της καινοτομίας, της ποιότητας, της πελατοκεντρικής αντίληψης και της κοινωνικής ευθύνης.

Αξίες

 • Πελατοκεντρική αντίληψη και δημιουργία/διατήρηση μακροχρόνιων συνεργατικών σχέσεων με τους πελάτες
 • Ενίσχυση της καινοτομίας, ως μέσο δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσαρμογής στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Έμφαση στην ποιότητα σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Διαρκής επένδυση στη γνώση και στην τεχνολογία για μια απρόσκοπτη οργανωσιακή ανάπτυξη
 • Κοινωνική ευθύνη και περιβαλλοντολογική συνείδηση